สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ8 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางมนุษย์ ระดับกองทุนและ พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 8-9 มีนาคม  2566 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา

เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินการ วันที่ 8 มีนาคม 2566 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน คณะทำงาน 09.00-09.30 น. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ /รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ ประธานที่ประชุม ผู้ประสานงานโครงการ 09.30-10.30 น. การใช้เว็บกองทุนตำบล ในการพัฒนาโครงการ วิทยากร 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 10.45-12.00 น. พัฒนาโครงการเน้นผลัพธ์ 1(หลักการ/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งบประมาณและการประมเมินผล)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน 13.00-14.30 น. พัฒนาโครงการเน้นผลัพธ์ 2 (แบ่งกลุ่ม ออกแบบกิจกรรมสู่ผลลัพธ์) วิทยากร 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 14.45-16.00 น. นำเสนอกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ วิทยากร วันที่ 9 มีนาคม 2566 09.00-09.30 น. บันทึกกิจกรรมโครงการลงเว็บกองทุน
09.30-10.30 น. การใช้เว็บกองทุนตำบล ในการพัฒนาโครงการ วิทยากร 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 10.45-12.00 น. แบ่งกลุ่มพัฒนาโครงการผ่านเว็บโครงการที่ 2
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน 13.00-14.30 น. นำเสนอโครงการผ่านเว็บเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากร 14.30-14.45 o. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 14.45-16.00 น. ถาม-ตอบ/ AAR คณะทำงานและ วิทยากร

คณะวิทยากรกระบวนการ
1. นายสมนึก  นุ่นด้วง 2. นายประเทือง  อมรวิริยะชัย 3. นางสาวไพลินท์  ทิพย์สังข์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการกองทุนได้เรียนรู้โครงการเน้นผลลัพท์
เจ้าหน้าที่กองทุนได้เพิ่มทักษะการเป็นพี่เลี้ยง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่กองทุน  1 คน /กองทุน=3 ผู้แทนกรรมการ พชอ. =3 รพสต.  7 คน/รพช. 1 คน = 8 คณะทำงาน 2 คน วิทยากรบูรณาการแผน 3 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่