สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน2 กุมภาพันธ์ 2566
2
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการกลไก และยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ
ประชุมจัดเชิงปฏิบัติการทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประเด็นอาหารและโภชนาการ
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม…………………

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน คณะทำงาน
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ แผนดำเนินงานตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และยุทธศาสตร์การบริหารแผนงานกองทุนตำบล สมนึก นุ่นด้วง
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ เรียนรู้และสร้างเข้าใจการใช้เว็บไซต์ทุกเมนู https://localfund.happynetwork.org/ ธมล มงคลศิลป์ วิทยากรหลัก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ฝึกปฏิบัติ การใช้เว็บ
เมนูแผนงาน -โครงการ-ติดตาม ไพลิน ทิพย์สังข์
วิทยากรหลัก
พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน
การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ) สมนึก นุ่นด้วง วิทยากรหลัก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน
การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ
(รับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติการ) สมนึก นุ่นด้วง
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน (ต่อ) การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ (รับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติการ) ธมล มงคลศิลป์ วิทยากรหลัก
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ AAR ของคณะทำงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เจ้าหน้าที่กองทุน ภาคีผู้รับทุนหลัก ได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์
  2. สามารถใช้เว็บในการทำแผนงาน พัฒนาโครงการ ติดตามประเมินผล ได้
  3. ได้แผนสุขภาพกองทุนตำบล
    3.1 แผนงานโรคเรื้อรัง
    3.2 แผนอาหารและโภชนาการ
  4. ได้แผน พอช.
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้แทนกรรมการกองทุน 1 คน/กองทุน 6 คน เจ้าหน้าที่กองทุน  1คน /กองทุน 6 คน รพสต. + รพช. 8 คน คณะทำงาน 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่