สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล21 สิงหาคม 2566
21
สิงหาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อารียา มอซู
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

*

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ21 กรกฎาคม 2566
21
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

-เกิดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ - เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม - เกิดผลกระทบเชิงบวกและนโยบาย - เกิดกระบวนการในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมุกวารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น.เปิดการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ 09.30-10.30 น. ทบทวนการใช้เว็บกองทุนตำบล
เมนูการติดตามรายงานผลโครงการ 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10.45-12.00 น. การรายงานผลโครงการ รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจริง การแนบไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร 12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-16.30 น. แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้ • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน • กระบวนการชุมชน • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทำให้เกิดความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 21 คน จากที่ตั้งไว้ 22 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 2 คน  เจ้าหน้าที่กองทุน 4 คน ผู้เข้าประชุม 12 คน วิทยากร 3  คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล20 กรกฎาคม 2566
20
กรกฎาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

ประเมินความก้าวหน้า สรุปรายงานผลต่อ กลไก พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการประชุมติดตามประเมินผลความก้าวหน้า โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมุกวารี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน 13.15-14.45 น. รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต ผลลัพธ์การขับเคลื่อนโครงการ โดยคณะทำงาน ดังนี้
1. จำนวนพี่เลี้ยงกองทุนที่ได้พัฒนา
2. จำนวนกองทุนที่ได้พัฒนามีแผนงาน,มีโครงการผ่านเว็บ
3. จำนวนโครงการที่พัฒนา
4. จำนวนโครงการที่รับอนุมัติ
5. จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ พชอ. 14.45-15.00 น.พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15.00-16.00 น.ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 1. จุดแข็ง/ ปัจจัยความสำเร็จของพื้นที่ในการดำเนินงาน 2. ปัญหา/ อุปสรรคจากการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ 3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 16.00-16.30 น. รายงานแผนการทำงานช่วงต่อไปของโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อติดตามประเมินความก้าวหน้า สรุปรายงานผลต่อ กลไก พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 5 คน  เจ้าหน้าที่กองทุน  4 คน  ผู้เข้าประชุม 16 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่กองทุนไม่ได้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานในเวปไซต์กองทุนตำบล

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ8 มีนาคม 2566
8
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนงานความมั่นคงทางมนุษย์ ระดับกองทุนและ พชอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 8-9 มีนาคม  2566 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา

เวลา กิจกรรม ผู้ดำเนินการ วันที่ 8 มีนาคม 2566 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน คณะทำงาน 09.00-09.30 น. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ /รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ ประธานที่ประชุม ผู้ประสานงานโครงการ 09.30-10.30 น. การใช้เว็บกองทุนตำบล ในการพัฒนาโครงการ วิทยากร 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 10.45-12.00 น. พัฒนาโครงการเน้นผลัพธ์ 1(หลักการ/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งบประมาณและการประมเมินผล)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน 13.00-14.30 น. พัฒนาโครงการเน้นผลัพธ์ 2 (แบ่งกลุ่ม ออกแบบกิจกรรมสู่ผลลัพธ์) วิทยากร 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 14.45-16.00 น. นำเสนอกิจกรรมสู่ผลลัพธ์ วิทยากร วันที่ 9 มีนาคม 2566 09.00-09.30 น. บันทึกกิจกรรมโครงการลงเว็บกองทุน
09.30-10.30 น. การใช้เว็บกองทุนตำบล ในการพัฒนาโครงการ วิทยากร 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 10.45-12.00 น. แบ่งกลุ่มพัฒนาโครงการผ่านเว็บโครงการที่ 2
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน 13.00-14.30 น. นำเสนอโครงการผ่านเว็บเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากร 14.30-14.45 o. พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน 14.45-16.00 น. ถาม-ตอบ/ AAR คณะทำงานและ วิทยากร

คณะวิทยากรกระบวนการ
1. นายสมนึก  นุ่นด้วง 2. นายประเทือง  อมรวิริยะชัย 3. นางสาวไพลินท์  ทิพย์สังข์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการกองทุนได้เรียนรู้โครงการเน้นผลลัพท์
เจ้าหน้าที่กองทุนได้เพิ่มทักษะการเป็นพี่เลี้ยง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่กองทุน  1 คน /กองทุน=3 ผู้แทนกรรมการ พชอ. =3 รพสต.  7 คน/รพช. 1 คน = 8 คณะทำงาน 2 คน วิทยากรบูรณาการแผน 3 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ.21 กุมภาพันธ์ 2566
21
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการแผน พชอ.เกาะลันตา  ที่สอดคล้องกับแผนกองทุนตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ ประชุมจัดเชิงปฏิบัติการบูรณาการทำแผน พชอ.
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา 08.30-09.000  ลงทะเบียน 9.00-10.30 น.  เปิดการประชุม…..รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 10.45-12.00 น.  การใช้เว็บกองทุนตำบล และการสร้างแผนอำเภอ(พชอ.) ในระบบเว็บกองทุนฯ 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 -14.30 น.  การประสานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน พชอ.
14.30 -14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 -16.00 น.  อภิปรายผลการบูรณาการแผน ถาม-ตอบ และ AAR ของคณะทำงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนบูรณาการ พชอ.เกาะลันตา  ที่สอดคล้องกับแผนกองทุนตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 37 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่กองทุน 1คน /กองทุน=3 ผู้แทนกรรมการ พชอ. =4 รพสต. 7 คน/รพช. 1 คน = 8 คณะทำงาน 2 คน วิทยากรบูรณาการแผน 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน2 กุมภาพันธ์ 2566
2
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการกลไก และยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

กำหนดการ
ประชุมจัดเชิงปฏิบัติการทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลประเด็นอาหารและโภชนาการ
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม…………………

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ ลงทะเบียน คณะทำงาน
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ แผนดำเนินงานตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พชอ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และยุทธศาสตร์การบริหารแผนงานกองทุนตำบล สมนึก นุ่นด้วง
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ เรียนรู้และสร้างเข้าใจการใช้เว็บไซต์ทุกเมนู https://localfund.happynetwork.org/ ธมล มงคลศิลป์ วิทยากรหลัก
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ฝึกปฏิบัติ การใช้เว็บ
เมนูแผนงาน -โครงการ-ติดตาม ไพลิน ทิพย์สังข์
วิทยากรหลัก
พักรับประทานอาหารว่าง คณะทำงาน
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน
การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ) สมนึก นุ่นด้วง วิทยากรหลัก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน
การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ
(รับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติการ) สมนึก นุ่นด้วง
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน คณะทำงาน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ ปฏิบัติการจัดทำแผน (ต่อ) การกำหนดสถานการณ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง(โครงการที่ควรทำ) การกำหนดงบประมาณ (รับประทานอาหารว่างในเวลาปฏิบัติการ) ธมล มงคลศิลป์ วิทยากรหลัก
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ AAR ของคณะทำงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เจ้าหน้าที่กองทุน ภาคีผู้รับทุนหลัก ได้เรียนรู้การใช้เว็บไซต์
  2. สามารถใช้เว็บในการทำแผนงาน พัฒนาโครงการ ติดตามประเมินผล ได้
  3. ได้แผนสุขภาพกองทุนตำบล
    3.1 แผนงานโรคเรื้อรัง
    3.2 แผนอาหารและโภชนาการ
  4. ได้แผน พอช.
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 22 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้แทนกรรมการกองทุน 1 คน/กองทุน 6 คน เจ้าหน้าที่กองทุน  1คน /กองทุน 6 คน รพสต. + รพช. 8 คน คณะทำงาน 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

2

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน27 ธันวาคม 2565
27
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย wiriya
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการกลไก และยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปผลการประชุม กลุ่มเป้าหมาย 6 กองทุนที่เข้าร่วม เข้าใจรายละเอียด(วัตถุประสงค์และกิจกรรม)โครงการ รับทราบถึงการนำเว็บกองทุนตำบล มาใช้บริหารแผนงาน/โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน  ที่ประชุมได้สรรหาคณะทำงานโครงการจำนวน 7 คน จากเจ้าหน้าที่กองทุน 6 คน และจาก สสอ. 1 คน เพื่อดำเนินงานตามโครงการในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานดังนี้ 1).นายประดิษฐ์  สันหวา  2).นายปรีชา  ห้วยลึก  3).นางสาวศิริรัตน์  หวังผล  4).นายวินัย  เชนรัตน์  5).นายยงยุทธ์  ผิวดี  6). นายสมโภชน์  สุภาพ  และ 7).นางสาววิริยา  ตุลารักษ์  เป็นผู้บริหารโครงการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน และมีความเห็นให้รีบดำเนินงานตามแผนโดยเร็วเพื่อให้ทันทำแผน และโครงการภายในช่วงเวลาที่งบกองทุนยังมีอยู่ ที่ประชุมได้เรียนรู้เว็บไซต์กองทุน การใช้งานเมนูต่างๆ โดยเฉพาะการทำแผน การทำโครงการ การติดตามและประเมินคุณค่าโครงการ  ที่ประชุมสรุปโดยประธานที่ประชุม เห็นว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์พอที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัย ปิดประชุมเวลา 15.30 น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้ความร่วมมือและเข้าใจแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนากลไกสุขภาพระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

ผู้แทนกองทุนฯ 6 กองทุน= 6 คน ผู้แทน  พชอ.  4  คน คณะทำงานปฏิบัติการ  3  คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่