สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.ยกระดับขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็นหลัก (ความมั่นคงทางมนุษย์)

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการกลไก(พชอ.กับกองทุน)

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

27 ธ.ค. 65 พชอ.เกาะลันตา 0.00 148,950.00 -
27 ธ.ค. 65 กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการประชุม ชี้แจงคณะทำงาน 13.00 11,990.00 -
2 - 3 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุน 20.00 43,020.00 -
21 ก.พ. 66 กิจกรรมที่ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผน พชอ. 37.00 10,050.00 -
7 - 8 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ 23.00 40,190.00 -
15 มี.ค. 66 กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 16.00 6,120.00 -
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมที่ 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานผลและประเมินคุณค่าโครงการ 22.00 20,290.00 -
21 ส.ค. 66 กิจกรรมที่ 7. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล 18.00 17,290.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้