สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 16 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ 22.00 8,850.00 8,850.00
8 ก.พ. 64 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และร่างโครงการบูรณาการสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่อง อำเภอบางกล่ำ 42.00 16,500.00 16,500.00
12 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ลงพื้นที่ปรับโครงการ ให้ผู้รับทุน 5.00 2,500.00 -
19 มี.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. กองทุน ฯ และพี่เลี้ยง เพื่อเสนอโครงการในพื้นที่ 22.00 6,678.00 -
29 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 โครงการได้รับการสนับสนุน ดำเนินงานในพื้นที่ 50.00 0.00 -
30 เม.ย. 64 - 31 ส.ค. 64 ทีมพี่เลี้ยงพัฒนากลไกบูรณาการสุขภาพ ในพื้นที่ หนุนเสริมกิจกรรมในโครงการและติดตามโครงการเป็นระยะ 5.00 2,500.00 -
10 ก.ย. 64 ประชุมทีมคณะทำงาน กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อำเภอบางกล่ำ สรุปบทเรียน 22.00 2,972.00 -
17 ก.ย. 64 จัดเวทีคืนข้อมูลการทำโครงการกลไกสุขภาพแบบบูรณาการอำเภอบางกล่ำ ในเวที กำนันผู้ใหญ่บ้าน 0.00 0.00 -
รวม 168 40,000.00 2 25,350.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10:46 น.