สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 16 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2563 - 30 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 22 8,850.00 1 8,850.00
1 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ 22 8,850.00 8,850.00
2 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และร่างโครงการบูรณาการสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่อง อำเภอบางกล่ำ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 42 16,500.00 1 16,500.00
8 ก.พ. 64 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และร่างโครงการบูรณาการสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่อง อำเภอบางกล่ำ 42 16,500.00 16,500.00
3 พี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่กองทุนลงพื้นที่ติดตามพัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ และผลักดันโครงการเพื่อให้กรรมการอนุมัติโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 5 2,500.00 1 2,500.00
15 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 พี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่กองทุนลงพื้นที่ติดตามพัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ และผลักดันโครงการเพื่อให้กรรมการอนุมัติโครงการ 5 2,500.00 2,500.00
4 ประชุมคณะทำงาน ติดตาม การดำเนินโครงการ และประเมินโครงการผ่าน ระบบ ผ่าน ZOOM กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 6 4,000.00 1 4,000.00
22 ต.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ติดตาม การดำเนินโครงการ และประเมินโครงการผ่าน ระบบ ผ่าน ZOOM 6 4,000.00 4,000.00
5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสุขภาวะแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 8,150.00 0 0.00
30 พ.ย. 64 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสุขภาวะแบบบูรณาการ ผ่าน ZOOM 20 8,150.00 -

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ อำเภอบางกล่ำ มีการประชุมชี้แจงการทำงานแก่คณะทำงานในพื้นที่ - ปัญหาอุปสรรค เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ทำให้ผู้บริหารหลายหน่วยงานต้องไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงเป็นความกังวลของเจ้าหน้าที่ ที่มารับฟังและวางแผนการทำงาน

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และร่างโครงการบูรณาการสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเคลื่อนไหวทางกาย อาหารและโภชนาการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง) ผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่อง อำเภอบางกล่ำ มีกลุ่มเครื่องข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ที่สนใจทำโครงการตามแผน ผู้สูงอายุ ขยะและสิ่งแวดล้อม และแผนสารเสพติด จาก โรงพยาบาลบางกล่ำ รพ.สต. โรงเรียน อสม. และโรงพยาบาลบางกล่ำ

3 พี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่กองทุนลงพื้นที่ติดตามพัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ และผลักดันโครงการเพื่อให้กรรมการอนุมัติโครงการ

4 ประชุมคณะทำงาน ติดตาม การดำเนินโครงการ และประเมินโครงการผ่าน ระบบ ผ่าน ZOOM 5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสุขภาวะแบบบูรณาการ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนงาน และการพัฒนาโครการ บน เวปไซด์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 12 สงขลา

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 4 กองทุนในเขตอำเภอบางกล่ำ มีโครงการที่สนับสนุนการทำงานของ อย่างน้อยกองทุน ฯ ่ละ 1 โครงการ

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 10:46 น.