PSU UNDP

directions_run

(UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ (UNPD) ปฏิบัติการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อบต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ (UNDP)โครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น ฯ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 64-ข-023
วันที่อนุมัติ 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุริยา รอซี โทรศัพท์ 085 692 7171
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ 1.ดร.เพ็ญ สุขมาก 2. นางสาววรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.818929,101.571264place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง แต่ก็อาจพูดได้ว่าคนไทยยังเข้าไม่ถึงอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์และมีความหลากหลายทางโภชนาการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่มตามกลไกตลาดที่เป็นเชิงเดี่ยว เน้นปริมาณผลผลิตเป็นสำคัญ ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถปล่อยมือจากการใช้สารเคมีต่างๆ ในผักผลไม้ ปศุสัตว์ หรือแม้แต่อาหารทะเลได้ จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งแม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ที่สหรัฐอเมริกามีผลวิจัยออกมากว่าอัตราการเกิดของเด็กออทิสติกสอดคล้องกับปริมาณการใช้ยากําจัดวัชพืช Glyphosate ในพืชชนิดถั่วเหลืองกับข้าวโพด ซึ่งเป็นสารอันตรายที่มีการนําเข้าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย   ความมั่นคงทางอาหารคือ การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชน อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งการมีกระบวนการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความมั่นคงของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร   ประเทศไทยยังคงพบปัญหาเด็กขาดสารอาหารที่ส่งผลต่อภาวะเตี้ย ผอม และซีด รวมทั้งระดับไอคิวของเด็กและพบปัญหาโรคอ้วนในเด็กจากการได้รับโภชนาการเกิน ผลสำรวจสถานการณ์เด็กไทยระหว่างปี 2558 - 2559 โดยองค์กร  ยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาขาดสารอาหาร มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะเตี้ยในสัตส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น อยู่ที่ ร้อยละ 29, 21 และ 19 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ นอกจากนี้ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสยังพบภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันของเด็กกลุ่มนี้ ที่ร้อยละ 13 และ 11 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5 เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการที่เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดภาวะขาดสารอาหารที่กระทบต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมองของเด็ก สอดคล้องกับผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ประจำปี 2559 ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีค่าเฉลี่ยไอคิว อยู่ที่ 88.32 จุด 92.46 จุด และ 93.51 จุด ตามลำดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิวของทั่วประเทศอยู่ที่ 98.23 จุด (เกณฑ์มาตรฐานไอคิว100 จุด)     พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่มีภาวะวิกฤติ ทั้งเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลให้ปัญหาเดิมรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรต่างๆ ควรบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุนของ UNDP ในการดำเนินโครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยดำเนินการ ในการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาระบบอาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการจัดการระบบอาหาร ระบบสุขภาพ ให้เกิดปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชน ในรูปแบบระดับครัวเรือนและองค์กร เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พื้นที่สาธารณะเกิดระบบการเชื่อมโยงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ ของชุมชน เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตลาดชุมชน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการมีระบบสุขภาพที่ดี
  ในส่วนพื้นที่ของตำบลบ้านน้ำบ่อ พบว่าสถานการณ์โภชนาการของเด็กช่วงอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย 94.12 % ภาวะโภชนาการสมส่วน 89.88 % สูงดีสมสวน 70.13 % ภาวะเด็กเตี้ยแคระแกร็น 6.78 % ภาวะเด็กผอม 10.33 % ซึ่งพบว่าภาวะเด็กเตี้ย และภาวะเด็กผอมเกิดขึ้นในช่วงวันเรียน และภาวะเด็กอ้วน 12.76 % และพบว่าทารถ 0 – 6 เดือนดื่มนมแม่ 78.78 % จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ จึงเสนอโครงการจัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ พื้นที่ตำบลบ้านน้ำบ่อ กับสถาบันนโยบายสาธารณะ และ UNDP Thailand สถาบันนโยบายสาธารณะฯ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ดียิ่งขึ้น และลดสัดส่วนของสภาวะเด็กเตี้ยแคระแกร็น ภาวะเด็กผอม และภาวะเด็กอ้วน อย่างยั่งยืนต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เกิดแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและโภชนาการระดับตำบล

0.00
2 เพื่อให้เกิดการจัดการผลผลิตจากการทำเกษตรสู่โรงครัว และกระจายผลผลิตที่เหลือสู่ชุมชน

เกิดโครงการด้านระบบอาหาร ทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยโภชนาการสมวัย อย่างน้อย 4 โครงการ

0.00
3 เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

เกิดการจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ ครอบคลุมประเด็นความมั่นคงทาง อาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย ตลอดห่วงโซ่อาหาร ในระดับตำบล

0.00
4 เพื่อให้ชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย โดยนำผลผลิตจากชุมชนสู่ตลาดในชุมชน

เกิดกระบวนการจำหน่ายสินค้าในชุมชนสู่ชุมชน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 265 80,000.00 6 80,000.00
3 ส.ค. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการของ อบต.บ้านน้ำบ่อ 20 4,820.00 4,820.00
25 ส.ค. 64 ส่งเสริมการเพาะเห็ด และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 100 19,995.00 19,995.00
26 ส.ค. 64 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านท่าสู 60 20,000.00 20,000.00
13 ก.ย. 64 ส่งเสริมการเรียนรู้การทำน้ำหมัก และการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 40 20,050.00 20,050.00
16 ก.ย. 64 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษใน ศพด.บ้านน้ำบ่อ 25 11,035.00 11,035.00
21 ก.ย. 64 ประชุมติดตามการดำเนินโครงการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการของ อบต.บ้านน้ำน้ำบ่อ 20 4,100.00 4,100.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2564 12:21 น.