สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ภายใต้โครงการ แผนงาน สนส.
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
พื้นที่ดำเนินการ 4 ภาค
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2562 29 ก.พ. 2563 10.00
รวมงบประมาณ 10.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (10.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (3,000,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการจัดสรรทุนให้กับภาคีผู้รับทุนในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประมาณปีละ 2,000–3,000 โครงการ ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า พันธกิจของ สสส. จะสำเร็จได้ต้องอาศัยผลงานของโครงการทั้งหมดที่ภาคีดำเนินการ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการจึงมีความสำคัญอย่างสูง เพราะข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือจะสามารถใช้แสดงต่อสาธารณชนถึงความสำเร็จ ความรับผิดชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจและการใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ อีกทั้ง ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นที่จะสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและการนำไปขยายผลต่อไปได้     ฝ่ายติดตามและประเมินผลซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่น ๆ ต่อไปได้ ในปี 2561–2562 ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมมือกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักติดตามและประเมินผลพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ระยะแรก มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 59 คน แยกเป็นภาคเหนือ 30 คน และภาคใต้ 29 คน
ทั้งนี้โครงการนี้ได้เสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายในการกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการเพิ่มศักยภาพทำให้ 1. ได้นักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ออกแบบการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.  2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 3. นักติดตามประเมินผลสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ได้สามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่ 5.สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ ได้นำหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) และศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) นำมาออกแบบหลักสูตร  โดยมีหลักการและแนวคิด ดังนี้

  1. หลักการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
  2. การติดตามประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment Evaluation)
  3. การติดตามประเมินผลใช้แนวคิดการประเมินผลโมเดลซิปในการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
  4. แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)
  5. การประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) 6) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานในการพัฒนาสมรรถนะนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ หลักสูตรระดับ 2 สำหรับพัฒนาผู้ผ่านการอบรมระยะที่ 1 ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และหลักสูตรระดับ 1 สำหรับผู้เรียนใหม่ที่ขยายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

 

0.00
2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีความสามารถ /สมรรถนะ(Competency) ในการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) ให้มีความเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกัน รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) โดยการยกระดับนักประเมินในภาคใต้ ภาคเหนือ และขยายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งสิ้น ปีละ 70 คน

 

70.00
3 เพื่อสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

 

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรรมการ/ทีมทำงาน (กลุ่มกิจกรรมหลัก) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 10 3,000.00 2 0.00
7 - 8 ธ.ค. 62 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 1,000.00 0.00
9 ม.ค. 63 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ ครั้งที่ 2 0 1,000.00 0.00
11 - 12 ก.พ. 63 ประชุมรับฟังความเห็นหลักสูตรนักประเมิน 0 1,000.00 -
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มกิจกรรมหลัก) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 2,000.00 0 0.00
23 - 25 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 20 1,000.00 -
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1 0 0.00 -
8 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 0 1,000.00 -
3 ติดตามงาน/ลงพื้นที่ (กลุ่มกิจกรรมหลัก) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 10 1,000.00 0 0.00
8 มี.ค. 63 ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้ 10 1,000.00 -

ประเด็น ขอบเขตการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบงาน หรือลักษณะงาน 1) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลอิเลคโทรนิค และการคัดเลือกนักติดตามและประเมินผลในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
1.1) การจัดทำฐานข้อมูลจะพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ http://mehealthpromotion.com เป็นระบบสารสนเทศข้อมูลสมาชิกและจัดการองค์ความรู้ของเครือข่าย ระบบข้อมูลและระบบสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เน้นการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) และสร้างการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะสามารถติดต่อกับเครือข่ายนักติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตามประเมินผลโครงการอื่น ๆ ในพื้นที่ 1.2) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
• ภาคใต้ คัดเลือกจากผู้เข้าร่วมการอบรมระยะที่ 1 จำนวน 15 คน
• ภาคเหนือ คัดเลือกจากผู้เข้าร่วมการอบรมระยะที่ 1 จำนวน 15 คน
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขยายพื้นที่และมีผู้เข้ารับการอบรมใหม่ จำนวน 20 คน
• ภาคกลาง ซึ่งขยายพื้นที่และมีผู้เข้ารับการอบรมใหม่ จำนวน 20 คน
นักติดตามและประเมินผลที่เข้าร่วมโครงการ ควรมีคุณสมบัติ ได้แก่ ภาคใต้ และภาคเหนือ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และผ่านการอบรมระยะที่ 1 (2) ระหว่างเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่เป็นผู้รับทุนในการประเมินโครงการของ สสส. เพื่อลดความทับซ้อนของการรับเงินสนับสนุน (3) มีความเต็มใจ (Willingness) และมีศักยภาพ (Potential) ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการติดตามและประเมินผลให้กลายเป็นนักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ภาคใต้ และภาคเหนือ) คัดเลือกจากนักประเมินที่เข้าร่วมในการอบรมระยะที่ 1 กรณีภาคใต้โดยพิจารณาจากความตั้งใจและผลการประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายในระยะที่ 1 และคัดเลือกเพิ่มเติมจากภาคีเครือข่ายวิชาการ ภาครัฐ จากฐานข้อมูลเครือข่ายในพื้นที่ โดย สจรส.จะเป็นผู้ทาบทามเข้าร่วมอบรม สำหรับภาคเหนือ สจรส.จะมอบหมายให้ทางทีมวิทยากรของภาคเหนือเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น โดยให้คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการอบรมในระยะที่ 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. (2) ระหว่างเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่เป็นผู้รับทุนในการประเมินโครงการของ สสส. เพื่อลดความทับซ้อนของการรับเงินสนับสนุน (3) มีความเต็มใจ (Willingness) และมีศักยภาพ (Potential) ที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการติดตามและประเมินผลให้กลายเป็นนักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) จะมอบหมายให้ทีมวิทยากรของพื้นที่เป็นผู้ทาบทาม/ประกาศรับสมัครผู้สนใจทัวไป โดยมีกระบวนการคัดเลือกผู้ที่ถูกทาบทาม/ผู้สนใจทั่วไป โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ จากนั้นพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพต่อไป
2) ทบทวนองค์ความรู้ด้านการติดตามและประเมินผล เช่น แนวคิด ทฤษฎี การกำหนดประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การประเมินผลลัพธ์ต่อสุขภาพ (Health outcome/impact) จริยธรรมของนักประเมินผล กรอบแนวคิดและขอบเขต การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงานผลการประเมิน ฯ 3) การประชุมปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร ในการดำเนินงานระยะที่ 2 จะมีการเตรียมความพร้อมของทีมวิทยากร ทั้ง 4 ภาคและมีการพัฒนาตัวเนื้อหาหลักการออกแบบรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งในการประเมินครั้งนี้จะใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเนื้อหาหลัก แต่อย่างไรก็ตามยังมีการเติมเนื้อหาหลักการแนวคิดการประเมินแบบอื่น ๆ ด้วย 4) จัดทำหลักสูตรหลักการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลโครงการ โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการเขียนกรอบแนวคิดเชิงระบบเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อการติดตามและประเมินผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ การประเมินคุณค่าของโครงการ การจัดทำรายงานผลการประเมิน 4.1 การทดลองหลักสูตร หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยนำประสบการณ์และบทเรียนจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 มาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ และบริบทของงานที่จะประเมิน แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. และฝ่ายติดตามและประเมินผล มาร่วมวิพากษ์ ให้ความเห็น และอาจปรับหลักสูตรบางเรื่องที่ส่วนกลางได้ดำเนินการแล้วมาใช้ด้วย และมีการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการนำหลักสูตรไปปรับใช้ในการทำงานระดับพื้นที่ โดยวัดระดับหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นบุคคล กลุ่ม พื้นที่ องค์กร หน่วยงาน โดยวัดผลกระบวนการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงในการนำบทเรียนไปปรับใช้
4.2 การประเมินหลักสูตร ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ทาง สจรส.ม.อ ร่วมกับทีมวิทยากรทั้ง 4 ภาค จะประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลทางสุขภาพประเมินโครงการภาพรวม 4.3 การทดสอบความถูกต้องและความใช้ได้ของหลักสูตร เมื่อได้หลักสูตรจากขั้นตอนข้างต้นแล้ว นำหลักสูตรดังกล่าวส่งให้ทางผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ทดลองเรียนและให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข จนได้หลักสูตรที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ต่อไป
5) การจัดทำคู่มือและเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลงาน 6) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล และประเมินแบบความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจและทักษะ (ก่อนเรียนหลักสูตร) ได้แก่ เครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ครั้งที่ 1 จำนวน 70 คน
7) การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ของตนเองภาคละ 3 โครงการ (รวม 4 ภาค ทั้งหมด 12 โครงการ)
8) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ได้แก่ เครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด จำนวนรวมประมาณ 70 คน 9) การติดตามความก้าวหน้า (Follow up) และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล โดยดูจากบทบาทและกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล 10) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักประเมิน โดยประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 9.1) การประชุมเพื่อกลั่นกรองและกำหนดของเขตการประเมิน 9.2) การประชุมเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ 11) ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพนักประเมิน ระยะที่ 2 และประเมินแบบความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจและทักษะ (หลังเรียนหลักสูตร) /ประเมินผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ /และวิเคราะห์ช่องว่างสาเหตุ ปัจจัยอุปสรรค ปัจจัยเอื้อหนุนต่อความสำเร็จ จากรุ่น 1 และ 2 เพื่อนำมาปรับใช้ในรุ่นต่อไป
12) จัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้นักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ออกแบบการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับแผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
  2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
  3. นักติดตามประเมินผลสามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ได้สามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถสร้างทีมนักติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
  5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 14:16 น.