สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ แผนงานโซนใต้ล่าง
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
งบประมาณ 180,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาหามัด จาลงค์ และ นายธีรพจน์ บัวสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอยะหริ่ง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ก.พ. 2561 31 มี.ค. 2561 36,800.00
2 1 เม.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 87,000.00
3 1 ต.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 56,200.00
รวมงบประมาณ 180,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

พื้นที่อำเภอยะหริ่งมีประชากรทั้งสิ้น86,684 คน (HDC 1 มค.2560)ความหนาแน่นของประชากร 423 คน/ตารางกิโลเมตรร้อยละ 95.72 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 4.28 นับถือศาสนาพุทธและเป็นหนึ่งใน 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งด้านภาษา (ภาษามลายูท้องถิ่น) และการดำเนินชีวิตที่บ่งบอกถึงความคิดความเชื่อ และพฤติกรรมที่เป็นไปตามหลักคิดของศาสนาอิสลามรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือปฏิบัติสังคมที่ยังคงความเป็นเครือญาติค่อนข้างสูง การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันใช้ภาษามลายูท้องถิ่น การยึดมั่นในหลักคำสอนอย่างเคร่งครัด จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ด้านการจัดบริการผู้ป่วยการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ หรือการเป็นองค์การที่มีคุณภาพ หากวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานต่าง ๆ อาจไม่ได้เป็นคำตอบเดียวที่จะวัดได้ว่าโรงพยาบาลของประชาชน เว้นแต่การได้รับการยอมรับ ศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัมนธรรมที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเรื่องยากและท้าทายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญการมองผุ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับรู้ความต้องกาที่แท้จริงของผู้รับบริการและสามารถตอบสนองความต้องการได้นั้น จะนำสู่โรงพยาบาลชุมชนอย่างแท้จริง

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับพหุวัมนธรรม

1.รพ.มีคู่มือและแนวทางบบริการให้สอดคล้องกับวิถี มุสลิม และพุทธ

2 2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

2.โรงพยาบาลได้รับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกัวิถีชุมชน

stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 15:57 น.