สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ก.พ. 61 1. ประชุมเตรียมงานจัดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นเรียบนรู้วิถีชุมชน 10 0.00 0.00
22 ก.พ. 61 2.ดำเนินการจัดเวทีชุมชนรับฟังความคิดเห็นเรียนรู้วิถีชุมชน 60 6,000.00 6,000.00
8 - 9 มี.ค. 61 -อบรมหลักธรรมทางศาสนากับบริการที่มีคุณภาพตามวิถีชุมชน 100 30,800.00 30,800.00
23 - 26 ก.ค. 61 -อบรมการดูแลเด็กยะหริ่ง Smart kid ด้วยวิถีชุมขน 120 37,000.00 37,000.00
1 ส.ค. 61 - 30 พ.ย. 61 -ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการตามวิถีชุมชน โดยกระบวนการ CQI R to R และนวัตกรรม 5 25,000.00 25,000.00
13 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 -ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (บริการพหุวัฒนธรรม) 21 50,000.00 50,000.00
1 - 30 พ.ย. 61 -สื่อสารทันตสุขภาพในงานอนามัยแม่และเด็ก 20 25,200.00 25,200.00
29 พ.ย. 61 -จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินการจัดบริการภายใต้พหุวัฒนธรรม 40 6,000.00 6,000.00
รวม 376 180,000.00 8 180,000.00