สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.มะนัง จ.สตูล
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 29,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 29,500.00
รวมงบประมาณ 29,500.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โครงการบูรณาการกองทุนของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลซึ่งมีกองทุนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง คือ กองทุน อบต นิคมพัฒนา และ อบต. ปาล์มพัฒนา โครการดังกล่าวเป็นการเชิญขวนกองทุนฯ ทั้ง 2 แห่งได้ร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการ จำนวน 5 แผนงาน คือ แผนงานอาหารและโภชนาการ,แผนงานกิจกรรมทางกาย,แผนงานงานเหล้า บุหรี ,แผนงานลดอุบัติเหตุจากการจราจรและโครการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกองทุน จะต้องมีโครงการทั้ง 5 โครงการอยู่ในแผนการดำเนินงานของกองทุน ปี 2564 และ ที่สำคัญ สาธารณสุขอำเภอ ซึ่งเป็นเลขานุการ พชอ. ต้องผลักดันให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ พชอ. ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้นำประเด็นของ การดูแลผู้สูงอายุและประเด็นของอาหารและโภชนาการ เป็นประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่าง กองทุนฯ กับ พชอ. มะนัง

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 68 29,500.00 5 29,500.00
19 ม.ค. 64 กิจกรรมประชุมวางแผนและปรึกษาหารือของคณะทำงานพัฒนากลไกบูรณาการสุขภาพ อ.มะนัง จ.สตูล 8 3,640.00 3,640.00
10 มี.ค. 64 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนงานโครงการเพื่อของบจากกองทุน 28 17,000.00 17,000.00
22 มี.ค. 64 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกองทุน เพื่อปรับโครงการ (ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1) 1 1,000.00 1,000.00
23 ก.ค. 64 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกองทุน เพื่อปรับโครงการ (ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2) 1 1,000.00 1,000.00
27 ก.ย. 64 กิจกรรมประชุมติดตามประเมินผล 30 6,860.00 6,860.00

จัดประชุม และติดตาม ประเมินผล

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดทำโครงการตามประเด็นจุดเน้นระดับอำเภอ (อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุ เหล้า/บุหรี่ ผู้สูงอายุ)

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 10:18 น.