สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย, นางพัลลา ระสุโส๊ะ, รศ.ดร.โอภาส พิมพา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2700216, 083-5967175
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Taweewat27@hotmail.com, Keroro_obob15@hotmail.co.t
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 200,000.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 26,500.00                                    
2 พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
3 ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 26,500.00
1. ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 65 26,500.00 1 21,500.00
9 ก.ค. 65 จัดทำแผนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 55 21,500.00 21,500.00
10 - 11 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน 10 5,000.00 -
2. พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3. ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 09:52 น.