สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมประชาสังคมชุมพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีวัตร เครือสาย, นางพัลลา ระสุโส๊ะ, รศ.ดร.โอภาส พิมพา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-2700216, 083-5967175
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ Taweewat27@hotmail.com, Keroro_obob15@hotmail.co.t
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 200,000.00
2 1 ต.ค. 2565 31 ม.ค. 2566 0.00
รวมงบประมาณ 200,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (200,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (800,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 140,436.00                                    
2 พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 50,526.00                                    
3 ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 132,580.00                                    
4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 49,778.00                                    
รวม 373,320.00
1 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 301 140,436.00 7 140,556.00
9 ก.ค. 65 จัดทำแผนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 55 21,500.00 21,500.00
10 - 11 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน 10 5,000.00 5,000.00
25 พ.ย. 65 ทบทวนข้อมูลทุนศักยภาพพื้นที่ตำำบลบ้านควน 40 10,736.00 10,736.00
22 ก.พ. 66 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 26 11,500.00 12,400.00
27 - 28 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและภาคใต้ 0 20,000.00 19,170.00
7 มิ.ย. 66 ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่ โมเดล BCG ระดับพื้นที่การเชื่อมงานบูรณาการพื้นที่ตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 4,700.00 4,700.00
27 ก.ค. 66 เวทีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านควน อยู่ดี มีสุข 150 67,000.00 67,050.00
2 พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 204 50,526.00 6 52,136.00
1 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 106 8,500.00 12,000.00
17 พ.ย. 65 โครงการการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรรอบพื้นที่ทุ่งใสไช 35 4,426.00 11,316.00
26 ม.ค. 66 ประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา 38 16,600.00 7,100.00
28 - 29 ม.ค. 66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA" หลักสูตร สัตวบาล (สมทบ) ครั้งที่ 1 16 6,000.00 6,720.00
30 พ.ค. 66 กิจกรรมและดูงานเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 5,000.00 5,000.00
15 ส.ค. 66 โครงการอบรมเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในครอบครัว (การเพาะเห็ด) 0 10,000.00 10,000.00
3 ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 146 132,580.00 4 125,298.00
15 - 16 ต.ค. 65 ทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฎิบัติการ พื้นที่นำร่องเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่จังหวัดพัทลุง 40 50,000.00 42,068.00
9 ม.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) : สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 0 10,680.00 10,680.00
12 ม.ค. 66 ปรึกษาหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 40 14,900.00 14,900.00
29 - 30 ก.ค. 66 ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ทุน ศักยภาพ สุขภาวะเกษตรตลิดห่วงโซ่อุปทานที่หานโพธิ์ 66 57,000.00 57,650.00
4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 120 49,778.00 3 49,778.00
28 ธ.ค. 65 ประชุมเตรียมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 12 5,520.00 5,520.00
29 ธ.ค. 65 เพื่อสร้างทางเลือกทางนโยบายและให้มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 57 24,124.00 24,124.00
25 ม.ค. 66 ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน(การพัฒนาคุณภาพสินค้าปลอดภัย) 51 20,134.00 20,134.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 219,180.00 4 144,966.00
26 ม.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) : สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 0 17,030.00 6,350.00
17 - 19 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้ 0 175,000.00 102,094.00
6 ก.ค. 66 ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการทำแผน/โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร 0 0.00 9,372.00
9 - 10 ส.ค. 66 สังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน" 0 27,150.00 27,150.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 09:52 น.