สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านควน อยู่ดี มีสุข

เวทีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านควน อยู่ดี มีสุข

27 กรกฎาคม 2566
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานหน่วยงาน/แกนนำและประชุมออกแบบกระบวนการตามความสนใจของคนในชุมชนผ่านฐานเรียนรรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 151 คน เกิดการขับเคลื่อนดดยการกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการสุขภาพและคุณภาพชีวิต เป้าหมาย : 1.พัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน         2.พัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสมจิตร /พี่ติ๋ม (อสม. ม. 8)  2. นางสุจินต์ (อสม. ม.4)  3. หมอชุ นวก.สาธารณสุข  4. น้องป๊อบ (เลขา) ผช.นวก.สาธารณสุข กิจกรรม :  1.ฟื้นฟูชมรมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ  2.ฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน    3.ตลาดนัดผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป้าหมาย : 1.พัฒนาการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย         2.พัฒนาการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น         3.พัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม         4.พัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ผู้รับผิดชอบ : 1.นายประจักษ์ ม.3  2.นายวินัย ม.11  3.นางฉะอ้อน ม.3  4.น.ส.อรกัญญา ม.1  5.น้องแอร์ (เลขา) ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมฯ กิจกรรม :  1.การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี         2.การฟื้นฟูประเพณี เรือยาว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย :  1.พัฒนาการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ         2.พัฒนาการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และมลภาวะ ผู้รับผิดชอบ :  1.อบต.ช้าง ม.17  2.นายนิพนธ์ ม.16  3.น้องโบว์ (เลขา) นักวิเคราะห์ฯ  4.น้องแอน  ผช.นักวิเคราะห์ฯ กิจกรรม : 1.ธนาคารต้นไม้และแปลงเพาะ (สวัสดิการชุมชนเดินต่อ)       2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล)       3.ตั้งคณะทำงานผู้ตรวจประเมินมูลค่าต้นไม้       4.ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย :  1.พัฒนาการปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร         2.พัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเพิ่มรายได้         3.พัฒนาการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ผู้รับผิดชอบ : 1.นายภิญโญ ม.1  2.นายนพพล ม.9  3.นายพิสิทธิ์ ม.6    4.น้องฝน (เลขา) ผช.นักทรัพยากรบุคคล กิจกรรม : 1.นักจัดการตลาดชุมชน 2.พัฒนาปัจจัยการผลิต  ปุ๋ย  น้ำผึ้ง       3.ขายคาร์บอนเครดิต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 151 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

แกนนำ ผู้นำ หน่วยงานและคนในชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,000.00 0.00 46,700.00 1,350.00 0.00 0.00 67,050.00 lock_open