สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเตรียมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

ประชุมเตรียมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

28 ธันวาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,520.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00 lock_open