สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมและดูงานเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมและดูงานเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

30 พฤษภาคม 2566
nichakornnichakorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา 08.30 - 09.45 น. ลงทะเบียนและออกเดินทาง       09.45 - 11.45 น. ทำความเข้าใจข้อปฏิบัติภายในฟาร์ม       11.45 - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร       13.00 - 16.30 น. ศึกษาดูงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 2. สามารถนำความรู้ของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้จริง
 3. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open