สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา

1 พฤศจิกายน 2565
nichakornnichakorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565    เดินทางไปปฏิบัติงานที่ ที่ทำการศาลากลางอำเภอเมือง,
                                        เกษตรจังหวัด, เทศบาล วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565    เดินทางไปปฏิบัติงานที่ ที่ทำการสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา,
                                        ที่ทำการอำเภอไชยา วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565  เดินทางไปปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไชยา วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565  เดินทางไปปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไชยา วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565  เดินทางไปปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไชยา วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565          เดินทางไปปฏิบัติงานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไชยา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบถึงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งด้านอาหาร ผลผลิต สินค้า และบริการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 106 คน จากที่ตั้งไว้ 106 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 14 คน สมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราฎร์ธานี จำนวน 92 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 lock_open