สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA" หลักสูตร สัตวบาล (สมทบ) ครั้งที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA" หลักสูตร สัตวบาล (สมทบ) ครั้งที่ 1

28 มกราคม 2566
nichakornnichakorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 28 มกราคม 2566
1. พูดคุยถึงความต้องการด้านวิชาการและการปฏิบัติ 2. อภิปรายความรู้ด้านวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA
3. บรรยายเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA

วันที่ 29 มกราคม 2566
1. เยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อสังคม 2. ศึกษาและลงมือปฏิบัติการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น การแปรรูปวัตถุดิบที่มีในพื้นที

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จ.ตรัง จ.นครศรีฯ จ.สตูล ได้รับความรู้ด้านวิชาการเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA
 2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จ.ตรัง จ.นครศรีฯ จ.สตูล ได้ลงมือปฎิบัติจริงในการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จ.ตรัง จ.นครศรีฯ จ.สตูล ที่ต้องการความรู้ด้านวิชาการและการปฎิบัติในการจัดการฟาร์ม จำนวน 26 คน คณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,720.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00 lock_open