สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้

17 มิถุนายน 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
13,000.00 0.00 88,539.00 0.00 555.00 0.00 102,094.00 lock_open