สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรรอบพื้นที่ทุ่งใสไช

โครงการการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรรอบพื้นที่ทุ่งใสไช

17 พฤศจิกายน 2565
nichakornnichakorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ 2.วางแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม 3.ดำเนินการตามรอบกิจกรรมที่กำหนด ดังนี้
- เปิดพืธีโครงการ และเตรียมอุปกรณ์ - การบรรยายและปฏิบัติในหัวข้อ "การจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรรอบพื้นที่ทุ่งใสไช" - ออกสำรวจพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดมากขึ้น
  2. เกิดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเพิ่มขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเกษตกรอาชีพเลี้ยงแพะในพื้นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดปะโยชน์สูงสุดในการผลิตแพะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะยังขาดองค์ความรู้ด้านการตลาดที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งสวนทางกับปริมาณการผลิต จำนวน 29 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 คน และคณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,100.00 0.00 8,640.00 0.00 0.00 576.00 11,316.00 lock_open