สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 - 11 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน 10 5,000.00 -
รวม 10 5,000.00 0 0.00