สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ก.ค. 65 จัดทำแผนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 55 21,500.00 21,500.00
10 - 11 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน 10 5,000.00 5,000.00
15 - 16 ต.ค. 65 ทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฎิบัติการ พื้นที่นำร่องเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่จังหวัดพัทลุง 40 50,000.00 42,068.00
1 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา 106 8,500.00 12,000.00
17 พ.ย. 65 โครงการการจัดการฟาร์มแพะของเกษตรกรรอบพื้นที่ทุ่งใสไช 35 4,426.00 11,316.00
25 พ.ย. 65 ทบทวนข้อมูลทุนศักยภาพพื้นที่ตำบลบ้านควน 40 10,736.00 10,736.00
28 ธ.ค. 65 ประชุมเตรียมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 12 5,520.00 5,520.00
29 ธ.ค. 65 เพื่อสร้างทางเลือกทางนโยบายและให้มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 57 24,124.00 24,124.00
9 ม.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) : สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 0 10,680.00 10,680.00
12 ม.ค. 66 ปรึกษาหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่ 40 14,900.00 14,900.00
25 ม.ค. 66 ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน(การพัฒนาคุณภาพสินค้าปลอดภัย) 51 20,134.00 20,134.00
26 ม.ค. 66 ประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา 38 16,600.00 7,100.00
26 ม.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน (5รูปแบบ) : สวนยางยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 0 17,030.00 6,350.00
28 - 29 ม.ค. 66 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการฟาร์มเพื่อรองรับการเข้าสู่ FTA" หลักสูตร สัตวบาล (สมทบ) ครั้งที่ 1 16 6,000.00 6,720.00
22 ก.พ. 66 ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนความร่วมมือขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 26 11,500.00 12,400.00
27 - 28 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือและพัฒนากลไกความร่วมมือระดับจังหวัดและภาคใต้ 0 20,000.00 19,170.00
30 พ.ค. 66 กิจกรรมและดูงานเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 5,000.00 5,000.00
7 มิ.ย. 66 ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่ โมเดล BCG ระดับพื้นที่การเชื่อมงานบูรณาการพื้นที่ตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 4,700.00 4,700.00
17 - 19 มิ.ย. 66 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน สวนยางยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้ 0 175,000.00 102,094.00
6 ก.ค. 66 ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการทำแผน/โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร 0 0.00 9,372.00
27 ก.ค. 66 เวทีขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านควน อยู่ดี มีสุข 150 67,000.00 67,050.00
29 - 30 ก.ค. 66 ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ทุน ศักยภาพ สุขภาวะเกษตรตลิดห่วงโซ่อุปทานที่หานโพธิ์ 66 57,000.00 57,650.00
9 - 10 ส.ค. 66 สังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน" 0 27,150.00 27,150.00
15 ส.ค. 66 โครงการอบรมเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในครอบครัว (การเพาะเห็ด) 0 10,000.00 10,000.00
รวม 771 592,500.00 24 512,734.00