สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา

ประชุมสัมมนาครบเครื่องเรื่องวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา

26 มกราคม 2566
nichakornnichakorn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. อภิปรายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 2. พูดคุยปัญหากิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆของ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 3. สรุปปัญหาในแต่ละประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทราบถึงปัญหาในการทำกิจกรรมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 38 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆของ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ต้องการแก้ไขปัญหากิจกรรมภายในกลุ่ม จำนวน 28 คน คณะทำงาน จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 lock_open