สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการทำแผน/โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร

ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการทำแผน/โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร

6 กรกฎาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือการสร้างความร่วมมือการทำแผน/โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางยั่งยืนสู่ความมั่นคงทางอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,000.00 0.00 1,335.00 0.00 37.00 0.00 9,372.00 lock_open