สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน(การพัฒนาคุณภาพสินค้าปลอดภัย)

ประชุมขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืน(การพัฒนาคุณภาพสินค้าปลอดภัย)

25 มกราคม 2566
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 51 คน
ประกอบด้วย

แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 13,290.00 844.00 0.00 0.00 20,134.00 lock_open