สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เพื่อสร้างทางเลือกทางนโยบายและให้มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

เพื่อสร้างทางเลือกทางนโยบายและให้มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

29 ธันวาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 57 คน จากที่ตั้งไว้ 57 คน
ประกอบด้วย

แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 19,674.00 1,450.00 0.00 0.00 24,124.00 lock_open