สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ปรึกษาหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

ปรึกษาหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนที่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่โมเดล BCG ระดับพื้นที่

12 มกราคม 2566
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมทบทวนข้อมูลทุน/จัดเวทีประชุมเพื่อวิเคราะห์ BCG ระดับพื่นที่เพื่อให้เห็นกระบวนการขับเคลื่อน/ทุนเดิม/คน/ทรัพยากร/ช่องทางการตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดประชุมกับกลุ่มองค์กรในระดับพื้นที่คณะทำงานร่วมกันทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ที่คลอบคลุมมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยในการหนุนเสริม ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ ต่อยอดบนฐานทรัพยากร เกิดการร่วมมือของชุมชนนำไปสู่การบริหารขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่และจัดทำแผนการผลิต/แผนธุรกิจระดับครัวเรือน-องค์กรประกอบการ (CBMC)  ตาราง 9 ข้อ  ของเครือข่ายกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  เครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อพัฒนาและขยายผู้ประกอบการชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

แกนนำกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านเกษตรในระดับพื้นที่/เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านควน/โรงเรียนในพืนที่/เกษตรตำบลและภาคีที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 lock_open