สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการอบรมเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในครอบครัว (การเพาะเห็ด)

โครงการอบรมเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในครอบครัว (การเพาะเห็ด)

15 สิงหาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open