สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน

ประชุมคณะทำงาน

10 สิงหาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานภาคีที่เกี่ยวข้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้และแบ่งบทบาทการขับเคลื่อนงานร่วมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่เหมาะสมกับพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

แกนนำ/คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open