สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทบทวนข้อมูลทุนศักยภาพพื้นที่ตำบลบ้านควน

ทบทวนข้อมูลทุนศักยภาพพื้นที่ตำบลบ้านควน

25 พฤศจิกายน 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานพื้นที่ทบทวนข้อมูลทุนและศักยภาพ(คน-องค์กร-กิจกรรม)  ที่คลอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม และทรัพยากรฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานทำความเข้าใจและการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ตำบลบ้านควน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์โครงการ นำไปสู่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
2.คณะทำงานร่วมกันทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ที่คลอบคลุมมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยในการหนุนเสริม ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ ต่อยอดบนฐานทรัพยากร เกิดการร่วมมือของชุมชนนำไปสู่การบริหารขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่
3.ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของพื้นที่ตำบลบ้านควน  ในประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และแนวทาง/วิธีการแก้ไข 4.ร่วมกันประเมินศักยภาพเพื่อจัดทำการผลิต/แผนธุรกิจระดับครัวเรือน-องค์กรประกอบการที่มีอยู่ในพื้นที่
5.จัดทำแผนการผลิต/แผนธุรกิจระดับครัวเรือน-องค์กรประกอบการ (CBMC)  ตาราง 9 ข้อ  ของเครือข่ายกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  เครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อพัฒนาและขยายผู้ประกอบการชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

แกนนำเกษตรกรกลุ่มองค์กรภาคีในพื้นที่ตำบลบ้านควน จำนวน 40 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 8,736.00 0.00 0.00 0.00 10,736.00 lock_open