สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณพ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 5,000.00                                    
2 พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
3 ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
4 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส(31 ส.ค. 2565-31 ส.ค. 2565) 0.00                                    
รวม 5,000.00
1. ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 10 5,000.00 0 0.00
10 - 11 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน 10 5,000.00 -
2. พื้นที่ทุ่งใสไซ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3. ตำบลหารโพธ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
4. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0