สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมในพื้นที่การท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ
ภายใต้องค์กร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
รหัสโครงการ 65-00336
วันที่อนุมัติ 1 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.กุลดา เพ็ชรรุณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 091-5265999
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ kullada.p@Phuket.psu.ac.th
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 76 40,500.00 7 26,566.00
26 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565 9 4,500.00 3,000.00
8 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/2566 14 7,000.00 4,066.00
15 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566 15 7,500.00 4,500.00
12 พ.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน workshop การจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนปฎิบัติงานของแผนก Wellness Center ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ครั้งที่4/2566 0 3,500.00 3,500.00
20 พ.ค. 66 เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565 16 8,000.00 4,500.00
7 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 9 5,000.00 3,500.00
18 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 13 5,000.00 3,500.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 509 1,301,142.00 43 1,325,219.94
13 - 14 พ.ค. 65 ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 10 20,000.00 64,815.00
30 - 31 พ.ค. 65 ประชุมสัมมนารูปแบบการขับเคลื่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมื่องท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน 10 25,000.00 28,130.00
3 - 4 มิ.ย. 65 ประชุมปรึกษาหารือจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 10 30,000.00 32,030.00
19 ก.ย. 65 การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามัน 40 75,000.00 48,370.00
21 ต.ค. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565 16 8,000.00 4,500.00
10 พ.ย. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ 6 5,000.00 5,500.00
11 พ.ย. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 7 6,500.00 6,500.00
12 พ.ย. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง 5 3,000.00 3,000.00
16 พ.ย. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ สุโขสปา 5 5,000.00 3,500.00
17 พ.ย. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ Chivitr Wellness 7 5,000.00 4,500.00
24 พ.ย. 65 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" 100 50,000.00 45,849.00
7 ธ.ค. 65 สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" 9 4,500.00 4,000.00
5 ม.ค. 66 การรวบรวมข้อมูลสรุปจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการและการจัดประชุมในการดำเนินงานขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสถานบริการของรัฐและเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยว 0 4,000.00 4,000.00
13 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และลงพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาพจังหวัดภูเก็ต 20 3,000.00 3,000.00
9 มี.ค. 66 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ 6 5,000.00 3,065.00
11 มี.ค. 66 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ภูมนตราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) 3 2,000.00 1,500.00
11 มี.ค. 66 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) 3 3,000.00 2,185.00
24 มี.ค. 66 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ" 60 50,000.00 78,923.00
24 มี.ค. 66 ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ ธารธาราสปา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) 3 1,000.00 1,500.00
27 มี.ค. 66 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดบ้านเกาะสิเหร่ (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) 3 1,000.00 1,000.00
27 มี.ค. 66 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดหลวงปู่สุภา (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ) 3 1,000.00 500.00
18 เม.ย. 66 ประชุมวางแผนการจัดทำมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาล 10 3,000.00 1,000.00
20 พ.ค. 66 อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly 0 4,800.00 4,800.00
21 พ.ค. 66 ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม 0 2,000.00 2,000.00
25 พ.ค. 66 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism 0 40,000.00 47,010.00
25 พ.ค. 66 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ Wellness Tourism" 40 50,000.00 46,460.50
12 ก.ค. 66 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเตรียมทำคลิปวิดีโอ 0 10,000.00 10,000.00
20 ก.ค. 66 ตรวจทานคู่มือสปาไทย-อังกฤษ 0 1,000.00 1,000.00
25 ก.ค. 66 ดูสถานที่เตรียมงาน ณ โรงพยาบาลป่าตอง 0 3,700.00 3,700.00
3 ส.ค. 66 เตรียมงานการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม 0 3,500.00 3,537.00
4 ส.ค. 66 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม 30 50,000.00 37,490.00
7 ส.ค. 66 เตรียมคู่มือสำหรับแปลเพื่อใช้บริการในสปา 0 11,000.00 11,000.00
8 - 11 ส.ค. 66 การเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 100 70,000.00 65,713.44
8 ส.ค. 66 ทำ storyboard 0 37,500.00 37,500.00
11 ส.ค. 66 ทำคลิปวิดีโอ 0 144,000.00 144,000.00
5 ก.ย. 66 ผลิตหนังสือคู่มือบริการสปาและคู่มือโรงพยาบาล 0 222,000.00 222,000.00
11 ก.ย. 66 แปลภาษาสำหรับคู่มือโรงพยาบาล 0 15,000.00 15,000.00
25 ก.ย. 66 ออกแบบ Infographic 0 51,500.00 51,500.00
28 ก.ย. 66 ทำหนังสือคู่มือสปาและวิดีโอ 0 103,000.00 103,000.00
2 ต.ค. 66 ผลิตหนังสือคู่มือสปาพร้อมกล่อง boxset 0 130,000.00 130,000.00
17 ต.ค. 66 ประชุมวางแผนเวทีสื่อสารแผนงานการจัดการสุขภาวะ จังหวัดภูเก็ต 3 3,000.00 3,000.00
24 ต.ค. 66 ทำร่างเอกสารคู่มือ 0 4,342.00 4,342.00
27 ต.ค. 66 จัดทำเอกสารคู่มือปืดโครงการ 0 34,800.00 34,800.00
18 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม" 7 3,500.00 2,500.00
23 8,500.00 2 8,500.00
1 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566 16 5,000.00 6,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565 10:06 น.