สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly

อ่านร่างข้อมูลให้การบริการแบบ Muslim Friendly สำหรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมเกี่ยวกับหลักปฎิบัติและสิ่งที่ควรพึงระวังในบริบทของการให้บริการแบบ Muslim Friendly

20 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 lock_open