สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565

21 ตุลาคม 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการ รูปแบบวิธีในการดำเนินโครงการ การออกแบบคำถาม ที่จะนำไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื้อหา ข้อคำถามที่จะใช้ตอนออกไปสัมภาษณ์สถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 16 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open