สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ"

24 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 - 13.05 น. กล่าวต้อนรับโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
13.05 - 13.15 น. วัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ 13.15 - 14.00 น. โอกาสและความท้าทายสำหรับการนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม
โดย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14.00 - 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 - 15.00 น. ความเหมือนและความต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมุสลิม ในแต่ละภูมิภาค
15.00 - 15.45 น. กลยุทธ์การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ ลูกค้ากลุ่มมุสลิม (Do and Don’t)
15.45 - 16.45 น. Workshop การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ๆ (โรงแรม, ทัวร์, ร้านอาหาร, สปา, โรงพยาบาล)
16.45 - 17.15 น. นำเสนอผลการจัดทำ workshop

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารในธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

พนักงานสปา, เจ้าของธุรกิจสปา, พนักงานโรงแรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
45,600.00 0.00 21,115.00 12,208.00 0.00 0.00 78,923.00 lock_open