สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

18 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าร่วมงาน -ตรวจสอบไฟล์ในการนำเสนอข้อมูล -กำหนดตารางเวลา สถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน -จัดทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ -กำหนดหน้าที่ของแต่ละคน ในการจัดงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางเวลาในการจัดงาน ไฟล์ข้อมูลในการนำเสนอ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายชื่อและสถานที่ ที่จะใช้ในการจัดงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open