สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทำหนังสือคู่มือสปาและวิดีโอ

ทำหนังสือคู่มือสปาและวิดีโอ

28 กันยายน 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
57,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 lock_open