สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

11 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์คุณหมอและเจ้าหน้าที่แผนก Wellness เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มลูกค้า (Segment)/ ความต้องการ/ปัญหา อุปสรรค ของโรงพยาบาล รวมทั้งภาพรวมการบริการของโรงพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางโรงพยาบาลอยากให้จัด workshop Do and Don’t และ worshop ทางด้านภาษาแก่พนักงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอ และเจ้าหน้าที่แผนก Wellness จำนวน 3 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 lock_open