สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ประชุมปรึกษาหารือแผนการดำเนินกิจกรรมแผนงาน การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

13 พฤษภาคม 2565
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ และวางแผนการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรอบการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
10,500.00 0.00 54,285.00 0.00 30.00 0.00 64,815.00 lock_open