สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประชุมคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อในการจัดทำคู่มือฉบับจริง และเตรียมความพร้อมรอบที่ 1 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

7 กรกฎาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสปาฉบับจริง ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาที่จะทำคู่มือ -ประชุมหารือเกี่ยวกับเนื้อหา หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ข้อมูลและ Comment ที่ได้รับจากทางสมาคมธุรกิจสปา -หัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ และ คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open