สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบที่ 2 ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

18 กรกฎาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-มอบหมายหน้าที่การทำงานของแต่ละคน
-สำรวจวันว่างของแต่ละคน เพื่อกำหนดวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ -แบ่งกลุ่มสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ขั้นตอนการให้บริการของแผนกทันตกรรม -กรณีลูกค้า Walk In -กรณีลูกค้านัดหมายล่วงหน้า

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 13 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และทีมสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open