สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ วัดรัษฎาราม (ภาคผนวกเกี่ยวกับศาสนาพุทธ)

11 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระสงฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติต่อพระสฆ์เมื่อไปใช้สถานพยาบาล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

เจ้าอาวาส, พระลูกวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 500.00 0.00 1,185.00 0.00 0.00 2,185.00 lock_open