สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

สรุปผลการจัดงานประชุม "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พหุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

7 ธันวาคม 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงค่าใช้จ่าย และชี้แจงผลสรุปที่ได้จากการจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และผลสรุปจากการจัดงานดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, คณะทำงาน, และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 lock_open