สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ

9 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ปรับแก้ไข หรือต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไฟล์ข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต และอุปนายกฝ่ายแผน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 3,065.00 lock_open