สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565

เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสิรมสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2565

29 กันยายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้สถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 2.โรงพยาบาลป่าตอง 3.สุโขสปา 4.ธารธาราสปา 5. Chivitr Wellness

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open