สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม

ดูสถานที่จัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ความพร้อมก่อนวันจัดงาน และจัดแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม

21 พฤษภาคม 2566
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

**

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open