สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานหารือการดำเนินตามแผนงาน "โครงการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาพพหุวัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่ตั้งเป้าหมายงานที่จะดำเนินการในอนาคต กำหนดระยะเวลาที่จะส่งงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และตารางระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ที่จะจัดกิจกรรม workshop ในครั้งถัดไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 16 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 lock_open