สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ" ครั้งที่ 3/2566

15 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แบ่งหน้าที่การทำงานเกี่ยวกับการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกคนได้รับมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดงาน Workshop การจัดทำคู่มือของธุรกิจสปา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 lock_open