สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับ แผนกทันตกรรม

4 สิงหาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับโดย
                              ทพ.ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโณทัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต 13.10 – 13.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ ประธานคณะทำงานโครงการ 13.20 – 13.40 น. ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ โดย คุณรังสิมันต์ กิ่งแก้ว กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 13.40 – 13.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 13.50 – 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มย่อย
“การออกแบบบริการพหุวัฒนธรรมสำหรับแผนกทันตกรรม” 14.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มและ Workshop กิจกรรมกลุ่มย่อย
โดยทีมวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 15.10 – 15.40 น. กลุ่มย่อยนำเสนอผลงาน 2 กลุ่มๆ ละ 15 นาที และวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 15.40 – 15.50 น. กล่าวปิดโครงการ โดยตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15.50 – 16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ขั้นตอนการให้บริการของแแผนกทันตกรรม -ความต้องการของโรงพยาบาล ให้ทำคู่มือการปฏิบัติงาน 4 ภาษา (ไทย จีน พม่า อังกฤษ )

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองภูเก็ต, ทันตแพทย์ชำนาญการ, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, ผู้ช่วยทันตแพทย์, พนักงานช่วยการพยาบาล, เจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,500.00 2,900.00 7,840.00 7,250.00 0.00 0.00 37,490.00 lock_open