สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในมิติพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดอันดามันฯ ครั้งที่ 2/2566

8 มีนาคม 2566
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานแต่ละท่าน อธิบายร่างข้อมูลที่แต่ละคนได้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างข้อมูล การจัดทำคู่มือสำหรับธุรกิจสปาและธุรกิจท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 4,066.00 lock_open