สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2565

26 กันยายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เล่าความเป็นมาของโครงการ และขั้นตอนที่จะดำเนินการของโครงการ พร้อมคัดเลือกสถานประกอบการที่จะลงพื้นที่สัมภาษณ์หาข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปให้คณะทำงานไปหาข้อมูลว่าจะเลือกสถานประกอบการไหนบ้าง เพื่อจะลงพื้นที่สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 9 คน
ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open