สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หพุวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้ามุสลิม"

24 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศึกษาแนวทางสำหรับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างคู่มือแนวทางมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้บริหาร, เจ้าของสถานประกอบการสปา โรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว พนักงานสปา พนักงานโรงแรม, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ, คุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลป่าตอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 1,084.00 23,765.00 0.00 0.00 0.00 45,849.00 lock_open