สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง

ลงพื้นที่สัมภาษณ์สถานประกอบการ โรงพยาบาลป่าตอง

12 พฤศจิกายน 2565
junyaluk.13junyaluk.13
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สัมภาษณ์คุณหมอแผนกทันตกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

workshop Do and Don’t

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คุณหมอแผนกทันตกรรม, เจ้าหน้าทีแผนกทันตกรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open